سوالات رایج درباره کلاس های آنلاین کلاورپد

[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_row _id=”2″ ][cs_element_column _id=”3″ ][cs_element_text _id=”4″ ][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”5″ ][cs_element_row _id=”6″ ][cs_element_column _id=”7″ ][x_custom_headline level=”h4″ looks_like=”h5″ accent=”false”]آیا کلاسها در ساعت خاصی برگزار میشوند؟[/x_custom_headline][cs_element_text _id=”9″ ][/cs_element_column][/cs_element_row][cs_element_row _id=”10″ ][cs_element_column _id=”11″ ][x_custom_headline level=”h4″ looks_like=”h5″ accent=”false”]آیا کلاسها روی موبایل یا تبلت هم اجرا میشوند؟[/x_custom_headline][cs_element_text _id=”13″ ][/cs_element_column][/cs_element_row][cs_element_row _id=”14″ ][cs_element_column _id=”15″ ][x_custom_headline level=”h4″ looks_like=”h5″ accent=”false”]آیا درسها قابل دانلود هستند؟[/x_custom_headline][cs_element_text _id=”17″ ][/cs_element_column][/cs_element_row][cs_element_row _id=”18″ ][cs_element_column _id=”19″ ][x_custom_headline level=”h4″ looks_like=”h5″ accent=”false”]آیا تعامل با استاد در کلاسها وجود دارد؟[/x_custom_headline][cs_element_text _id=”21″ ][/cs_element_column][/cs_element_row][cs_element_row _id=”22″ ][cs_element_column _id=”23″ ][x_custom_headline level=”h4″ looks_like=”h5″ accent=”false”]آیا محدودیتی برای شرکت در کلاسها وجود دارد؟[/x_custom_headline][cs_element_text _id=”25″ ][/cs_element_column][/cs_element_row][cs_element_row _id=”26″ ][cs_element_column _id=”27″ ][x_custom_headline level=”h4″ looks_like=”h5″ accent=”false”]سطح زبان من خیلی پایین است. این کلاس برای من مفید خواهد بود؟[/x_custom_headline][cs_element_text _id=”29″ ][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][/cs_content]